Công ty Luật A&An
"Our work. your success"

Q&A 5

Q&A 5

QUESTION AND ANSWER

Question: Hi Lawyer, I’m the owner of a business operating in the field of investment in Da Nang City. Currently, I plan to invest in the construction of 45MW wind power projects in Quang Tri. The project has been granted the Decision approving investment guidelines by the Provincial People’s Committee and is carrying out procedures for the State to lease land, allow change of land use purpose.

May I ask, for the above project, when do I have to pay the deposit and what is the margin level?

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi là chủ sở hữu một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tại Tp. Đà Nẵng. Hiện nay, tôi có kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện gió quy mô 45MW tại Quảng Trị. Dự án đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và đang thực hiện các thủ tục để Nhà nước cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Luật sư cho tôi hỏi, đối với dự án trên, khi nào thì tôi phải thực hiện ký quỹ và mức ký quỹ như thế nào?

Answer: Thank you for trusting and sending the matter that needs advice to A&An Law Firm. According to the information provided by you and the provisions of relevant legal, A&An Law Firm has the following answer:

Trả lời: Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và gửi vấn đề cần tư vấn đến Công ty Luật TNHH A&An. Theo thông tin Quý khách cung cấp và quy định của pháp luật có liên quan, Công ty Luật TNHH A&An có phản hồi như sau:

1. In case a deposit must be made when executing an investment project

According to the provisions of Clause 1, Article 43, the Law on Investment 2020 stipulates the cases in which a deposit must be made to ensure the implementation of investment projects as follows:

1. Trường hợp phải thực hiện ký quỹ khi thực hiện dự án đầu tư

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 43, Luật đầu tư 2020 quy định về các trường hợp phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư như sau:

“1. The investor shall pay a deposit or have a bank guarantee for investment project execution if the project uses land allocated or leased out by the State or is permitted by the State to repurpose land, except for the following cases:

“1. Nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ các trường hợp sau đây:

a) The investor is the successful bidder for the right to use a land area that is allocated by the State for land levy or leased out by the State for a lump-sum rent;

a) Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

b) The investor wins bidding for execution of an investment project using land;

b) Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;

c) The State allocates or leases out land to the investor on the basis of receipt of an investment project for which a deposit has already been paid or for which the capital has been fully contributed or raised following the schedule specified in the written approval for investment guidelines or the investment registration certificate;

c) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

d) The State allocates or leases out land to the investor for execution of an investment project on the basis of receipt of the land use right and assets on land from another land user.”

d) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác.”

According to the above regulations, your project uses land leased out by the State and is permitted by the State to repurpose land, so you shall pay a deposit.

Theo quy định trên, dự án đầu tư của bạn có đề nghị được Nhà nước cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nên phải thực hiện ký quỹ.

2. Time to pay the deposit for assurance of project execution

2. Thời điểm thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư

According to the provisions of Clause 5, Article 26 Decree 31/2021/ND-CP, the investor shall pay the deposit or submit the credit institution’s guarantee certificate at the following times:

Căn cứ khoản 5 Điều 26 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư thực hiện ký quỹ hoặc nộp chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng về nghĩa vụ ký quỹ vào các thời điểm sau:

After being issued with the decision on approval for both investment guidelines and investor or decision on investor approval or decision on approval for bidding result and prior to implementing the compensation, assistance and relocation plan approved by a competent authority (if the investor does not advance the payment for compensation, assistance or relocation) or;

Sau khi được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá và trước khi tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp nhà đầu tư không tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) hoặc;

By the time of issuing the decision on land allocation or land lease or land repurposing (if the investor had advance compensation, assistance or relocation payments or the investor is selected to execute the project through a land use right auction and is leased out land by the State and pays land rents on an annual basis);

Trước thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đối với trường hợp nhà đầu tư đã tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn để thực hiện dự án thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và được Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm).

 3. Deposit level for assurance of project executio

3. Mức ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Based on the scale, nature and execution schedule of each investment project, the deposit for assurance of project execution is 01% – 03% of the investment capital of the project on the progressive principle according to the provisions of Clause 2, Article 43, the Law on Investment 2020 and Clause 2, Article 26, Decree 31/2021/ND-CP, as follow:

Căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án đầu tư, mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư từ 01% đến 03% vốn đầu tư của dự án đầu tư theo nguyên tắc luỹ tiến từng phần quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Đầu tư 2020 và khoản 2 Điều 26 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

For a capital portion of up to VND 300 billion, the guarantee rate is 3%;

Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%;

For a capital portion of over VND 300 billion to VND 1,000 billion, the guarantee rate is 2%;

Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%;

For a capital portion of over VND 1,000 billion, the guarantee rate is 1%.

Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.

If a project comprises multiple investment phases, the amount of deposit shall be paid and returned in each phase of execution of the investment project, except for the case in which the deposit is not returned.

Trường hợp dự án đầu tư gồm nhiều giai đoạn đầu tư thì số tiền ký quỹ được nộp và hoàn trả theo từng giai đoạn thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả.

The above is the opinion of A&An Law Firm regarding your request for consultation based on research of legal regulations. If you have any difficulties or problems in the process of consulting and applying the above regulations, please contact us for advice and support as soon as possible.

Best regards!

Trên đây là ý kiến của Công ty Luật A&An đối với yêu cầu tư vấn của Quý khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Nếu Quý khách có bất kỳ khó khăn hay vướng mắc gì trong quá trình tham khảo và áp dụng quy định trên, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất.

Trân trọng!

Viết một bình luận

Chia sẻ bài viết này:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
VK
Bài viết cùng chuyên mục

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Hủy chứng khoán niêm yết
14 TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC HUỶ BỎ NIÊM YẾT ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
GPXD biển quảng cáo
03 TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GPXD CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Dự án tín dụng xanh
NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÀO ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG XANH?
Cho thuê lại lao động
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Pháp luật mới
CÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHCÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Một dự án Bất động sản (minh họa) - Công ty Luật A&An
DOANH NGHIỆP FDI THỰC HIỆN DỰ ÁN BĐS ĐƯỢC THUÊ ĐẤT BAO LÂU?
Giấy phép lao động
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Một số loại tiền của Việt Nam
Doanh nghiệp có được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng Tiền mặt?
Thuế cho thuê nhà
CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ Ở  PHẢI NỘP LOẠI THUẾ NÀO?
Huy động vốn
WEEKLY LAW NO. 24 - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

LUẬT SƯ

GPXD biển quảng cáo
03 TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GPXD CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Cho thuê lại lao động
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Pháp luật mới
CÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHCÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Giấy phép lao động
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Một số loại tiền của Việt Nam
Doanh nghiệp có được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng Tiền mặt?
Thuế cho thuê nhà
CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ Ở  PHẢI NỘP LOẠI THUẾ NÀO?
Huy động vốn
WEEKLY LAW NO. 24 - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
Án lệ 69
Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh
Che giấu tội phạm
CHE GIẤU TỘI PHẠM CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ KHÔNG?
Miễn lệ phí môn bài
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI

BẢN TIN PHÁP LUẬT

Hủy chứng khoán niêm yết
14 TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC HUỶ BỎ NIÊM YẾT ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
GPXD biển quảng cáo
03 TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GPXD CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Dự án tín dụng xanh
NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÀO ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG XANH?
Cho thuê lại lao động
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Pháp luật mới
CÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHCÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Một dự án Bất động sản (minh họa) - Công ty Luật A&An
DOANH NGHIỆP FDI THỰC HIỆN DỰ ÁN BĐS ĐƯỢC THUÊ ĐẤT BAO LÂU?
Giấy phép lao động
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Một số loại tiền của Việt Nam
Doanh nghiệp có được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng Tiền mặt?
Thuế cho thuê nhà
CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ Ở  PHẢI NỘP LOẠI THUẾ NÀO?
Huy động vốn
WEEKLY LAW NO. 24 - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ