Công ty Luật A&An
"Our work. your success"

CHIA CỔ TỨC / DIVIDEND

CHIA CỔ TỨC / DIVIDEND

Question: In August 2023, my friend and I contributed capital to establish a limited liability company with a charter capital of 5 billion. According to the agreement, I contribute 3 billion (accounting for 60% of charter capital) and my friend contributes 2 billion (accounting for 40% of charter capital) in cash. After establishing the company, I contributed enough capital as committed to ensure business operations. However, my friend has only contributed 1 billion VND of the registered capital.

So, lawyer, let me ask in this case, how will my company’s profits be divided?

Câu hỏi: Tháng 8/2023, tôi và bạn tôi có cùng nhau góp vốn thành lập công ty TNHH với số vốn điều lệ là 5 tỷ. Theo thỏa thuận, tôi góp 3 tỷ (chiếm 60% vốn điều lệ) và bạn tôi góp 2 tỷ (chiếm 40% vốn điều lệ) bằng tiền mặt. Sau khi thành lập công ty, tôi đã góp đủ số vốn như cam kết để đảm bảo hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, bạn tôi mới chỉ góp được 1 tỷ đồng trên số vốn đăng ký.

Vậy Luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp này, lợi tức của công ty tôi sẽ được chia như thế nào?

Answer: Thank you for your trust and sending your matter for consultation to A&An Law Company Limited. According to the information you provide and the regulations of the Enterprise Law 2020, A&An has the following response:

Trả lời: Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và gửi vấn đề cần tư vấn đến Công ty Luật TNHH A&An. Theo thông tin Quý khách cung cấp và quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty Luật TNHH A&An có phản hồi như sau:

Pursuant to Clause 2, Clause 3 and Clause 4, Article 47 of the Enterprise Law 2020 stipulates:

Căn cứ khoản 2, khoản 3 và khoản 4 điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:  

Article 47. Capital contribution to establish the company and issuance of the certificate of capital contribution

“Điều 47. Góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

 ...2. The members shall contribute sufficient and correct assets as promised when applying for enterprise registration within 90 days from the issuance date of the Certificate of Registration, excluding the time needed to transport or import the contributed assets and for completing ownership transfer procedures. During this period, the members shall have rights and obligations that are proportional to their promised contribution. The members may only contribute assets that are different from the promised ones if the change is approved by more than 50% of the remaining members.

2. Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

 In case a member fails to contribute or fully contribute capital as promised by the expiration of the period mentioned in Clause 2 of this Article:

a) The member that has not contributed capital at all is obviously no longer a member of the company;

b) The member that has not fully contributed capital will have the rights that are proportional to the contributed capital;

c) The right to contribute the missing capital will be sold under a resolution or decision of the Board of Members.Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết thì được xử lý như sau:

a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

b) Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

3. In the cases mentioned in Clause 3 of this Article, the company shall register the change in charter capital and the members’ holdings within 30 days from the deadline for contributing capital specified in Clause 2 of this Article. The members who fail to contribute or fully contribute

capital shall be responsible for the financial obligations incurred by the company during the period before the company registers the change in charter capital and the members’ holdings in proportion to their promised contributions.

4. Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.”

In addition, Article 69 of the Enterprise Law 2020 also has regulations on profit sharing conditions as follows:

“Article 69. Conditions for profit distribution

A company’s profit may only be distributed to its members after its tax liabilities and other financial obligations have been fulfilled as prescribed by law and it is able to fully pay its due debts and other liabilities after profit is distributed.”

Ngoài ra, tại điều 69 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về điều kiện chia lợi nhuận như sau:

“Điều 69. Điều kiện để chia lợi nhuận

Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả sau khi chia lợi nhuận.”

Thus, your company must change its charter capital within 30 days from the last day of fully contributing capital as prescribed by law to avoid being administratively sanctioned for failing to carry out adjustment procedures. Regarding profit sharing, after the company has fulfilled its tax and other financial obligations, ensuring payment of debts and other property obligations arising after profit sharing, the remaining profit will be divided among members in proportion to the contributed capital. So, in case your friend commits to contributing VND 2 billion when establishing the company (accounting for 40% of charter capital), but in fact your friend has only contributed VND 1 billion, the company’s profit will be divided according to the percentage of actual contributed capital that your friend contributed (VND 1 billion).

Như vậy, công ty bạn phải thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định của pháp luật để tránh việc bị xử phạt vi phạm hành chính do không thực hiện thủ tục điều chỉnh. Về vấn đề chia lợi nhuận thì sau khi công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác, đảm bảo thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh sau khi chia lợi nhuận thì lợi nhuận còn lại sẽ được chia cho các thành viên theo tỉ lệ phần vốn đã góp. Vậy, trong trường hợp bạn của bạn cam kết góp 2 tỷ đồng khi thành lập công ty (chiếm 40% vốn điều lệ), tuy nhiên trên thực tế bạn của bạn chỉ mới góp được 1 tỷ đồng thì lợi nhuận công ty có được sẽ chia theo tỉ lệ phần trăm vốn góp thực tế mà bạn của bạn đã góp (1 tỷ đồng).

The above is the opinion of A&An Law Firm regarding your request for consultation based on research of legal regulations. If you have any difficulties or problems in the process of consulting and applying the above regulations, please contact us for advice and support as soon as possible. Best regards!

Trên đây là ý kiến của Công ty Luật A&An đối với yêu cầu tư vấn của Quý khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Nếu Quý khách có bất kỳ khó khăn hay vướng mắc gì trong quá trình tham khảo và áp dụng quy định trên, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất. Trân trọng!

∼ Our Work. Your Success ∼

A&An Law Firm

Address: No.36, Nguyen Huu Tho Street, Da Nang City

Hotline: 091 109 21 91 – 0236.627.2346

Email: Luatsu@anlawfirm.vn

Website: www.anlawfirm.vn

Viết một bình luận

Chia sẻ bài viết này:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
VK
Bài viết cùng chuyên mục

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Hủy chứng khoán niêm yết
14 TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC HUỶ BỎ NIÊM YẾT ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
GPXD biển quảng cáo
03 TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GPXD CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Dự án tín dụng xanh
NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÀO ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG XANH?
Cho thuê lại lao động
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Pháp luật mới
CÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHCÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Một dự án Bất động sản (minh họa) - Công ty Luật A&An
DOANH NGHIỆP FDI THỰC HIỆN DỰ ÁN BĐS ĐƯỢC THUÊ ĐẤT BAO LÂU?
Giấy phép lao động
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Một số loại tiền của Việt Nam
Doanh nghiệp có được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng Tiền mặt?
Thuế cho thuê nhà
CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ Ở  PHẢI NỘP LOẠI THUẾ NÀO?
Huy động vốn
WEEKLY LAW NO. 24 - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

LUẬT SƯ

GPXD biển quảng cáo
03 TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GPXD CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Cho thuê lại lao động
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Pháp luật mới
CÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHCÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Giấy phép lao động
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Một số loại tiền của Việt Nam
Doanh nghiệp có được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng Tiền mặt?
Thuế cho thuê nhà
CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ Ở  PHẢI NỘP LOẠI THUẾ NÀO?
Huy động vốn
WEEKLY LAW NO. 24 - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
Án lệ 69
Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh
Che giấu tội phạm
CHE GIẤU TỘI PHẠM CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ KHÔNG?
Miễn lệ phí môn bài
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI

BẢN TIN PHÁP LUẬT

Hủy chứng khoán niêm yết
14 TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC HUỶ BỎ NIÊM YẾT ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
GPXD biển quảng cáo
03 TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN GPXD CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO
Dự án tín dụng xanh
NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÀO ĐƯỢC CẤP TÍN DỤNG XANH?
Cho thuê lại lao động
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Pháp luật mới
CÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHCÔNG VĂN SỐ 1083/VKSTC-V9 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Một dự án Bất động sản (minh họa) - Công ty Luật A&An
DOANH NGHIỆP FDI THỰC HIỆN DỰ ÁN BĐS ĐƯỢC THUÊ ĐẤT BAO LÂU?
Giấy phép lao động
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Một số loại tiền của Việt Nam
Doanh nghiệp có được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng Tiền mặt?
Thuế cho thuê nhà
CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ Ở  PHẢI NỘP LOẠI THUẾ NÀO?
Huy động vốn
WEEKLY LAW NO. 24 - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ